top of page

De miljoenennota: wat verandert er voor jou?

In het kort:

  • Belastingen: Het hoogste inkomstenbelastingtarief wordt verhoogd, waardoor hogere inkomens eerder het toptarief van 49,5% betalen. Daarnaast stijgen de belastingen op alcohol en tabak fors, met een aanzienlijke prijsverhoging voor sigaretten en alcoholische dranken.

  • Zorgkosten: De zorgpremie voor de basisverzekering stijgt naar gemiddeld €149 per maand, een toename van €12 per maand. Tegelijkertijd wordt de zorgtoeslag voor mensen met een laag inkomen verlaagd tot maximaal €127 per maand. Het kabinet reserveert €103,4 miljard voor de zorg, in een poging om de groeiende vraag naar zorg aan te pakken.

  • Verkeer: Vanwege bezuinigingen is er tot 2036 €2 miljard minder beschikbaar voor nieuwe wegen. Dit heeft gevolgen voor projecten zoals het doortrekken van de Noord/Zuidlijn en leidt tot een verhoging van verkeersboetes met 10%.


Het kabinet heeft vandaag de Miljoenennota 2024 gepresenteerd, hierin worden de belangrijke financiële maatregelen voor het komende jaar aangekondigd. In dit artikel staan de belangrijkste maatregelen en veranderingen binnen deze begroting;


Belastingen en inkomsten

Het hoogste inkomstenbelastingtarief wordt verhoogd, waardoor hogere inkomens eerder het toptarief van 49,5% gaan betalen. In de Miljoenennota 2024 wordt aangekondigd dat het nieuwe toptarief van 49,5% in de inkomstenbelasting van toepassing zal zijn op het inkomen boven de grens van €75.625 per jaar. Dit moet extra inkomsten genereren voor de overheid. Bovendien stijgen de belastingen op alcohol en tabak aanzienlijk, wat resulteert in een fors hogere prijs voor sigaretten en alcoholische dranken.


Asiel: stijgende kosten en steun voor Oekraïense vluchtelingen

De kosten voor asielopvang stijgen, wat deels ten koste gaat van het budget voor ontwikkelingssamenwerking. Tot 2026 zal het bedrag dat naar asiel gaat bijna €1,75 miljard bedragen. Het aantal opvangbedden voor asielzoekers zal stapsgewijs stijgen naar 41.000 plekken om schommelingen in de instroom van asielzoekers beter op te vangen. Bovendien wordt €3,2 miljard begroot voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.


Verkeersmaatregelen

Vanwege bezuinigingen zal er tot 2036 €2 miljard minder beschikbaar zijn voor nieuwe wegen, wat gevolgen heeft voor infrastructurele projecten. Verkeersboetes zullen met 10% stijgen en ook zal de benzineaccijns stijgen. Echter is er nog weerstand in de Tweede Kamer tegen de verhoging van de benzineaccijns met bijna €0,21 per liter.


Financiële ondersteuning tegen armoede en voor de boeren

Het kabinet heeft €2,2 miljard toegewezen voor armoedebeleid, gefinancierd door hogere inkomens en meevallers.


Bovendien wordt €100 miljoen uitgetrokken om jonge boeren te ondersteunen bij bedrijfsovername. Ook wordt er een extra 1 miljard voor de uitkoopregeling van boeren genoemd in de LNV-begroting voor 2024. Het geld is bedoeld om aanvragen voor beëindigingsregelingen te financieren.


Echter is het ook belangrijk dat boeren die willen blijven bestaan ook perspectief krijgen door te investeren in technische innovaties, verplaatsing, intensivering of omschakeling.

Het budget voor deze vormen van toekomstperspectief ontbreekt echter in de LNV-begroting.


Ook is er een extra 15 miljoen steun voor groenblauwe dooradering (verbinden van natuurgebieden) en nationale parken (5 miljoen).


Zorgpremie stijgt, zorgtoeslag daalt

De zorgpremie voor de basisverzekering zal naar verwachting stijgen naar gemiddeld €149 per maand, een toename van €12 per maand. Tegelijkertijd wordt de zorgtoeslag voor mensen met een laag inkomen verlaagd tot maximaal €127 per maand. Dit komt voort uit de toenemende zorgkosten als gevolg van nieuwe cao's, inflatie en de groeiende zorgvraag door vergrijzing.


De zorg

In de miljoenennota van 2024 is er €103,4 miljard beschikbaar voor de zorg. Samen met zorgpartijen en gemeenten zet het kabinet zich in voor meer toegankelijke en betaalbare zorg.

Om de groeiende zorgvraag aan te kunnen, zijn er akkoorden gesloten om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Het Integraal Zorgakkoord (IZA) blijft actief met €2,8 miljard voor verbeteringen in eerstelijnszorg, digitalisering en gegevensuitwisseling.


De ouderenzorg wordt herzien met het Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) programma, waarvoor €345 miljoen is gereserveerd in 2024.

Bepaalde besparingsmaatregelen binnen de wet langdurige zorg zijn uitgesteld, waaronder een tariefsverlaging van €100 miljoen voor ouderenzorg en €125 miljoen voor de hele Wet langdurige zorg.

Deze maatregelen worden in 2024 niet doorgevoerd vanwege onvoldoende uitwerking. Ook wordt er in 2024 €1,45 miljard beschikbaar gesteld voor jeugdzorg.

PALLAS-kernreactor: Financiering voor de PALLAS-kernreactor is rond met €320 miljoen voor 2024. Het garandeert de levering van medische isotopen wereldwijd.


Wonen: huurtoeslag omhoog en ondersteuning voor bouwsector

De huurtoeslag zal volgend jaar stijgen met rond de €30 per maand, wat ongeveer €400 per jaar betekent. Hierdoor zullen zo'n 1,5 miljoen huishoudens profiteren van lagere woonkosten. Tegelijkertijd wordt de bouwsector ondersteund met een extra investering van €50 miljoen, om de bouw van nieuwe woningen te bevorderen.


Onderwijs

Op het gebied van onderwijs wordt er hulp geboden aan kinderen en gezinnen die thuis problemen hebben die hun schoolwerk beïnvloeden. Brugfunctionarissen zullen advies geven bij financiële, opvoedings- of gezondheidsproblemen, met een toewijzing van €51,8 miljoen.


Bovendien zullen kinderen in armere wijken in 2024 op school een gratis maaltijd per dag kunnen krijgen, met een investering van €166 miljoen. Deze maatregelen zijn gericht op het ondersteunen van gezinnen en het verbeteren van de kansen van kinderen in kwetsbare situaties.


Bestaanszekerheid en koopkracht

Er zijn maatregelen genomen om de koopkracht te verbeteren, waaronder een verhoging van het kindgebonden budget en de huurtoeslag. Uitkeringen zoals de bijstand en de AOW zullen meestijgen met het minimumloon. De gemiddelde koopkracht stijgt met 1,8%, maar de effecten variëren afhankelijk van de situatie.

Wil je meer lezen?

Abonneer je op debelegger.nl om deze exclusieve post te kunnen blijven lezen.

Meld je aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief!

Bedankt voor het abonneren!